HuurrechtVastgoedrechtOpzegging huurovereenkomst voor bepaalde tijd

https://www.amsteladvocaten.nl/wp-content/uploads/2018/11/2647_1.jpg

Een huurovereenkomst voor woonruimte kan worden opgezegd door de huurder en de verhuurder. Het huurrecht stelt verschillende voorwaarden hieraan. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen opzegging door huurders of verhuurders, en tussen een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Mr. Annemarie Govers-Schotten over de opzegging  (dan wel de aanzegging van het einde) van de tijdelijke huurovereenkomst voor bepaalde tijd.

Let op de soort huurovereenkomst!

De huurovereenkomst kan worden aangegaan voor onbepaalde tijd; voor onbepaalde tijd met een minimumperiode van bijvoorbeeld één jaar; voor bepaalde tijd van maximaal 2 respectievelijk 5 jaar. Iedere huurovereenkomst met betrekking tot woonruimte moet worden opgezegd, behalve wanneer het een tijdelijke huurovereenkomst is van maximaal 2 respectievelijk 5 jaar (7:271 lid 1 en 2 BW).

Tijdelijke huurovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 2 of 5 jaar getekend ná 1 juli 2016

De Wet Doorstroming Huurmarkt 2015 is op 1 juli 2016 in werking getreden. Sindsdien is het makkelijker geworden om tijdelijk te verhuren voor maximaal 2 (woning) of 5 jaar (kamer). De huurder geniet na afloop echter geen huurbescherming. Wel kan de huurder de huurovereenkomst tussentijds opzeggen (dwingend recht). De verhuurder kan nog steeds niet tussentijds opzeggen. Op grond van artikel 7:271 lid 1 BW eindigt deze huurovereenkomst automatisch. Dus zonder formele opzegging! Echter: De verhuurder moet het aflopen van de huurovereenkomst wel tijdig en schriftelijk aan de huurder bevestigen. Deze aanzegging moet, minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden voordat de huurovereenkomst afloopt, plaatsvinden.

Let op! Vindt deze aanzegging te laat plaats, dan wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en geniet de huurder voortaan huurbescherming.

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd getekend vóór 1 juli 2016

Een tijdelijke huurovereenkomst van vóór 1 juli 2016 eindigt niet automatisch. De verhuurder en de huurder moeten schriftelijk opzeggen om de huur op de einddatum te laten stoppen. Is de huurder het niet eens met de opzegging? Dan kan deze daar schriftelijk  tegen protesteren. Deze huurovereenkomst wordt dan ook vaak beschouwd als een gewone huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Let op! Staat er een ‘diplomatenclausule’ in deze huurovereenkomst? Dan mag de huurder de huurovereenkomst wel tussentijds opzeggen.

De diplomatenclausule

Als een woning wordt verhuurd met een ‘diplomatenclausule’ dan heeft de huurder de mogelijkheid de huurovereenkomst tussentijds op te zeggen. Dit is mogelijk als de huurder bijvoorbeeld voor zijn werk wordt overgeplaatst en moet verhuizen. De diplomatenclausule is dan de uitzondering op het tussentijdse opzegverbod.

Let op! Staat er een ‘ontruimingsbeding’ in de huurovereenkomst dan mag de verhuurder tussentijds opzeggen.

De tijdelijke tussenhuurovereenkomst met ontruimingsbeding

Eenmalige ‘tussenhuur’ is mogelijk als de eigenaar na vertrek de woning weer gaat gebruiken (BW 7:274 lid 1 sub b en lid 2). Als een eigenaar van een woning voor een bepaalde periode bijvoorbeeld in het buitenland moet zijn, dan kan hij zijn woning tijdelijk verhuren. De huurovereenkomst moet dan worden aangegaan voor bepaalde tijd. In de huurovereenkomst kan dan een ontruimingsbeding worden opgenomen. Hierin staat dan dat de huurder de woning moet verlaten als de verhuurder terugkomt. In deze ‘tussenhuur’ periode dient de verhuurder de huurovereenkomst wel tijdig op te zeggen. Als de huurder vervolgens weigert te vertrekken dan kan de verhuurder de beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning bij de rechtbank kan afdwingen. Hij heeft immers een wettelijke opzeggingsgrond

Tijdelijk huren via de Leegstandswet

Tijdelijke verhuur is mogelijk, op basis van artikel 1 en 15-16 van de Leegstandswet, ter voorkoming van leegstand. Voor verhuur volgens de Leegstandswet is een vergunning van B&W vereist. Deze vergunning bepaalt de duur van de tijdelijke huur, alsook de maximale huurprijs. Deze voorwaarden uit de vergunning moeten uitdrukkelijk in de huurovereenkomst worden opgenomen. De verhuurder en de huurder zijn aan deze beperkingen gebonden, waardoor langere verhuur niet is toegestaan. Recente uitspraak inzake een ontruiming vanwege verstrijken duur verlening vergunning:Rechtbank Limburg 15 november 2018 Veel huurbescherming biedt de Leegstandswet dan ook niet. Staan de vergunde voorwaarden niet duidelijk in de huurovereenkomst? Dan heeft de huurder toch huurbescherming.

Hospitaverhuur

Hospitaverhuur is verhuur van een onzelfstandige woonruimte zoals een kamer of een etage die deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder ook zelf woont. De huurder geniet in de eerste 9 maanden geen huurbescherming. Zo kan de verhuurder in deze periode zonder opgaaf van reden de huur opzeggen. De opzegging geschied met in inachtneming van een termijn van 3 maanden BW 7:271 lid 5 sub b. Deze zogenaamde proeftijd kan dus in totaal 12 maanden duren.  Na 9 maanden bestaat wel huurbescherming, maar deze is beperkt aangezien het een onzelfstandige ruimte betreft BW 7:274 lid 1 sub f.

Let goed op de algemene voorwaarden!

Voldoet een opzegging niet aan de bij de huurovereenkomst behorende algemene voorwaarden, dan is die ongeldig en loopt de huurovereenkomst door.

Vragen over de opzegging van een huurovereenkomst?

Wilt u als verhuurder de huurovereenkomst van uw huurder(s) opzeggen? Of bent u huurder en wordt u geconfronteerd met ongewenste beëindiging van de huur?  

Op het gebied van het huurrecht kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen. Wij staan met regelmaat de individuele huurder en de verhuurder bij in kwesties over de beëindiging van huur. Aarzel niet en maak een afspraak voor ons gratis spreekuur.

Gratis advocaat?

Neem contact op met onze specialist  Annemarie Govers-Schotten

Neem contact op met Annemarie

Amstel Advocaten:

Panamalaan 112
1019 AZ Amsterdam

tel:+31 (0)20-5289030
fax:+31 (0)20-5289618

email:info@amsteladvocaten.nl