Nietige VvE-besluiten

6 juli 2018
Leestijd: 4 minuten

VvE-besluiten leiden in de praktijk vaak tot geschillen. Eén of meerdere eigenaars kunnen een VvE-besluit onwenselijk vinden en hierdoor schade lijden. Een vraag die in de praktijk dan ook vaak wordt gesteld is of een VvE-besluit eigenlijk wel geldig is of niet. VvE-specialist mr. Annemarie Govers-Schotten van Amstel Advocaten over nietige VvE-besluiten.

Nietige VvE-besluiten

Het is een algemene rechtsregel dat, van nietigheid sprake is, als de inhoud of strekking van een rechtshandeling, in strijd is met de goede zeden of de openbare orde, zie artikel 3:40 BW. Indien de inhoud of strekking van een rechtshandeling in strijd is met de wet dan kan deze ook nietig zijn. In het VvE-recht is expliciet van nietigheid sprake als een VvE-besluit in strijd is met de splitsingsakte of het modelreglement (artikel 2:14 BW). Voorbeelden van nietige VvE-besluiten zijn:

  • een verhuurverbod dat bepaalde huurders vanwege hun geloofsovertuiging uitsluit;
  • een wijziging van een gemeenschappelijk of privé-gedeelte in strijd met de akte (zoals de verkleining van een appartement);
  • de verdeling van onderhoudskosten of de vaststelling van de jaarlijkse contributie in strijd met de verdeelsleutel in de splitsingsakte;
  • een besluit met een fundamenteel totstandkomingsgebrek.
Voor nietige VvE-besluiten naar de rechter?

Nietige VvE-besluiten worden geacht nooit te hebben bestaan. Dit in tegenstelling tot vernietigbare VvE-besluiten. Die gelden pas niet meer vanaf het moment dat de kantonrechter deze daadwerkelijk vernietigt. Vernietiging van een besluit moet men (tijdig) verzoeken aan de kantonrechter. Bij nietigheid is dat dus niet nodig.

Bij een nietig VvE-besluit is in beginsel geen maatregel vereist en is de gang naar de rechter niet noodzakelijk.

Hoewel het vaststellen van nietigheid geen rechterlijke tussenkomst vereist, kan een uitspraak van een rechter toch weleens nodig zijn. In de praktijk komt het namelijk voor dat VvE leden het oneens zijn over de geldigheid van een VvE-besluit. Om die discussie te sluiten kan men de rechter verzoeken te “verklaren voor recht” dat een VvE-besluit nietig of geldig is. Dit kan via een dagvaardingsprocedure.

Stel de rechter oordeelt dat het besluit geldig is (dus niet nietig) wat dan?

Dan zijn die leden die het niet eens waren met dit besluit te laat met het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging. Dit verzoekschrift moet namelijk binnen een maand na het besluit worden ingediend bij de kantonrechter. Het is derhalve verstandig dit verzoekschrift voor de zekerheid tijdig in te dienen.

VvE recht advies nodig?

Wilt u meer informatie over nietige VvE-besluiten? 

Op het gebied van het VvE-recht kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering?

Neem contact op met onze specialist  Annemarie Govers-Schotten

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider