Address:34 Newton St, Chicago

Categorieën

Facebook
Linkedin

Verjaringstermijn stuiten? Let bij grondverlies op extra voorwaarden!

28 juni 2019
Leestijd: 4 minuten

Verjaring speelt een prominente rol in het burenrecht. Door verjaring kan de ene partij grond winnen en een ander grond verliezen. Verjaring zorgt dan ook voor veel discussies tussen allerlei partijen, variërend van particulieren tot vastgoedontwikkelaars. Verjaring kan je tegen gaan, onder meer door niet alleen tijdig  maar ook volledig te stuiten! Mr. Annemarie Govers over het stuiten van verjaringstermijnen bij grondgebruik.

Verjaring 

In beginsel is het niet toegestaan om grond van een ander in bezit te nemen. Na die inbezitneming, bijvoorbeeld door plaatsing van een erfafscheiding, kan de rechtmatig eigenaar zijn grond terugeisen. De eigenaar vordert dan juridisch de “beëindiging van bezit”.

Voor de vordering tot “beëindiging van bezit” geldt een wettelijke termijn waarbinnen men die vordering kan instellen. Hiervoor kan een termijn van 10 of 20 jaar gelden, afhankelijk van de wijze van inbezitneming. Als de termijn van 10 of 20 jaar verstrijkt, dan is sprake van verjaring. De vordering indienen tot “beëindiging van bezit” nadat deze vordering is verjaard heeft dus niet veel zin. Hieraan kleeft dan het gevolg dat een ander de grond heeft verkregen (“van rechtswege”).

Stuiten algemeen

Een lopende verjaringstermijn kan men doorbreken. Dat geldt bij bezit van grond, maar ook bij bijvoorbeeld geldvorderingen die dreigen te verjaren.  Het doorbreken of beëindigen van een verjaringstermijn wordt ook wel “stuiten” genoemd, zie artikel 3:104 BW. Met het versturen van een stuitingsbrief vangt een nieuwe verjaringstermijn aan. Dit geldt niet voor dreigend verlies van grond, zie hieronder.

Stuiting moet worden medegedeeld aan de wederpartij. In het algemeen volstaat een (korte) mededeling waaruit (ondubbelzinnig) blijkt dat men de verjaringstermijn stuit.

Tip! Verstuur een stuitingsbrief altijd per aangetekende post met bewijs van ontvangst. Dit voorkomt bewijs problemen.

Stuiten en grondverlies, let op extra eisen en termijnen! 

Bij het stuiten van een verjaringstermijn bij in bezit genomen grond, volstaat de stuitingsbrief niet! Deze stuiting is nutteloos als men niet ook binnen 6 maanden een gerechtelijke procedure start, zie art. 3:117 lid 2 BW. Start men niet tijdig een procedure dan loopt de verjaringstermijn gewoon door.

Let op. Bij dreigend verlies van grond moet men na verzending van de stuitingsbrief binnen 6 maanden een gerechtelijke procedure starten (of regeling worden getroffen met de wederpartij).Anders is de stuiting voor niets geweest.

Een gerechtelijke procedure vangt doorgaans aan met het uitbrengen van een dagvaarding. Daarmee wordt de vordering bij de rechtbank neergelegd om bezit van grond te staken.

Verjaring en stuiten

Vragen over verjaring of stuiten?  

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering?

Neem contact op met onze specialist  Annemarie Govers-Schotten

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider