Address:34 Newton St, Chicago

Categorieën

Facebook
Linkedin

Coronavirus en de VvE contributie

2 april 2020
Leestijd: 6 minuten

Het coronavirus en de VvE. Ook binnen meerdere VvE’s zijn plots problemen ontstaan. Zo zijn er VvE’s die worden geconfronteerd met leden die tijdelijk niet betalen omdat zij krap bij kas zitten. Ook zijn vergaderbijeenkomsten nu niet toegestaan. Er is zelfs noodwetgeving voor VvE’s tijdens deze pandemie afgekondigd. Met deze wetgeving worden onder meer de jaarlijkse vergaderingen met 6 maanden uitgesteld of wordt digitaal vergaderen mogelijk. Het gevolg hiervan kan zijn dat de afrekening, begroting en voorschotten niet worden vastgesteld. Mr. Sebastiaan Kieffer legt uit en geeft tips.

Hoofdregel: doorbetaling contributie

De hoofdregel voor elke VvE is dat álle VvE-leden bijdragen aan de kosten en schulden van de VvE. Dit conform de breukdelen zoals die volgen uit de akte van splitsing. Dit is een strikte verplichting. Eigenmachtige verrekening of opschorting van de voorschotbijdrage door een individuele appartementseigenaar wordt door rechters niet geaccepteerd (ook al zou de vordering van het individu terecht zijn).

Kortom, een pandemie of onverwachte geldproblemen ontslaan VvE-leden niet van hun verplichting tot betaling van hun VvE-bijdrage. Deze blijven doorgaans opeisbaar. Zie ook onze blog over de VvE-bijdrage.

Hoofdregel: jaarlijkse vaststelling bijdrage

De algemene leden vergadering van de VvE  (ALV) stelt de begroting en de voorschotbijdrage jaarlijks vast. Maar welke bijdrage kan een VvE rekenen als er geen vergaderbijeenkomst kan worden gehouden en de ALV dus geen besluit ter vergadering kan nemen?

Een dilemma aangezien de wettelijke bijdrageplicht voor leden onverminderd doorloopt. Net zoals de kosten van de VvE.

Tips

Hieronder volgen enkele tips:

  • Houd de geldende bijdrage in stand. Check deze mogelijkheid (c.q. verplichting) in uw splitsingsakte! Uit het modelreglement 2017 (artikel 15.3) volgt bijvoorbeeld dat eigenaars de laatstelijk vastgestelde bijdrage zullen voldoen (in afwachting van een nieuwe).
  • Beleg een vergadering via digitale wegen. Via Zoom, Microsoft Teams, FaceTime, Skype of een van de andere mogelijkheden. Zo kan de VvE de begroting vast stellen en voldoet men toch aan de jaarlijkse vergaderplicht.
  • Benut de mogelijkheid om buiten de vergaderbijeenkomst besluiten te nemen. Dan moet de VvE aan drie vereisten voldoen: men neemt het besluit unaniem én schriftelijk (per e-mail) en het besluit is genomen met voorkennis van het bestuur.
  • Stuur een brief aan de VvE. Mochten de bovenstaande mogelijkheden niet werken, bijvoorbeeld omdat de VvE simpelweg uit te veel leden bestaat, dan kan het bestuur ervoor kiezen om in een brief mede te delen dat vanwege het Coronavirus tijdelijk geen vergadering mogelijk is, en dat de huidige bijdrage daardoor in stand wordt gehouden. Hierbij is het aan te bevelen om de leden te melden dat het bestuur dit als een tijdelijke oplossing ziet zodat zij de rekeningen van de VvE kan blijven betalen.
Bottom line

Probeer als bestuurder zoveel mogelijk volgens de regels te handelen. De regels verschillen per VvE nogal sterk. Let daarom goed op wat in de splitsingsakte en modelreglement is bepaald. Indien de regels niet duidelijk zijn, dan zal het op de weg van het bestuur liggen om in deze leemte te voorzien. Dit ten behoeve van de VvE en haar doorlopende financiële verplichtingen.

Indien de regels te weinig handvatten bieden, dan zal het bestuur op een zo redelijk mogelijke en transparante manier een maatregel moeten nemen. Het bestuur kan er voor kiezen de geldende (oude) bijdrage te handhaven. Immers, een jaar eerder heeft de meerderheid binnen de VvE voor deze bijdrage gekozen. En vergeet dan de leden niet te verzoeken om eventuele bezwaren in te dienen. Op deze manier wordt niemands “stemrecht” en inspraak ontnomen.

Wettelijk is elke bestuurder tegenover zijn rechtspersoon, zoals een VvE, gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak (art. 2:9 BW). Wettelijk is niet snel sprake van een “fout” door een bestuurder. Dan moet het gaan om een onmiskenbare en duidelijke tekortkoming, zijnde een tekortkoming waarover geen redelijk oordelend en verstandig bestuurder twijfelt.

Kortom, een bestuurder kan in deze tijd voor onbekende vraagstukken komen te staan. Hij zal verstandige besluiten moeten nemen ten behoeve van de VvE en haar leden. Zo kan voortzetting van een geldende VvE-bijdrage ook onverstandig zijn. Bijvoorbeeld als deze uitzonderlijk hoog was voor eenmalig, groot onderhoud. Dan kan een VvE-bijdrage van een boekjaar daarvoor “verstandiger” zijn, omdat die meer aansluit op de gebruikelijke (te verwachten) kosten.

(Dit artikel werd gepubliceerd in het VastgoedJournaal)

Coronavirus en de VvE contributie

Gaat uw VvE-vergadering niet door?  

Gaat uw vergadering niet door en heeft u vragen met betrekking tot het vaststellen van de begroting en VvE-bijdrage? Of blijven eigenaars in gebreke met de betalingsverplichtingen? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering?

Neem contact op met onze specialist mr. Sebastiaan Kieffer

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider