Een kort geding starten?

28 juni 2018
Leestijd: 7 minuten

Het is goed voorstelbaar dat als een rechtszaak een paar maanden duurt, er in de tussentijd onomkeerbare schade kan ontstaan. Denk aan het voorbeeld dat uw buurman onrechtmatig op uw erf aan het bouwen is. De vraag die dan opkomt is wat u kunt doen als er spoed is geboden. Wellicht biedt een kort geding dan uitkomst. Advocaat mr. A. Govers-Schotten over de kort geding procedure.

Kort geding en een voorlopige voorziening

In het civiele recht heet de procedure waarin wordt beslist over een voorlopige voorziening ook wel ‘kort geding’. De voorzieningenrechter wordt daarom ook wel ‘kortgedingrechter’ genoemd.

Net als in een “normale” bodemprocedure wordt in een kort geding de kortgedingrechter verzocht een vonnis te wijzen. In een kort geding staat hierbij vaak een tijdelijke maatregel centraal. Zoals in het bouwrecht een bouwstop, in het burenrecht de staking van overlast en in het huurrecht de ontruiming van een huurruimte.

Omdat een voorlopige voorziening niet zomaar wordt gevorderd, er is sprake van spoed, is het aan te bevelen een dwangsom te vorderen.

Kort geding en het spoedeisend belang

U kunt de kortgedingrechter alleen vragen om een voorlopige voorziening als u een spoedeisend belang heeft waardoor u de uitspraak in een uitgebreide (bodem-)procedure niet kunt afwachten.

Wanneer is van een spoedeisend belang sprake? Dat hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden van een zaak. Een spoedeisend belang zal in ieder geval worden aangenomen indien een onrechtmatige toestand dient te worden beëindigd en de veroorzaker verzuimt. Bijvoorbeeld als er sprake is van een ernstige lekkage in een appartement waartegen de VvE weigert op te treden. Van spoedeisendheid is bijvoorbeeld ook sprake als onroerend goed dreigt te worden verkocht via parate executie.

Advocaat verplicht bij een kort geding?

Voor het voeren van een kort geding bij de kantonrechter heeft u geen advocaten nodig. Voor een kort geding bij de civiele rechter is een advocaat verplicht als u eiser bent. Als gedaagde partij hoeft u niet met een advocaat te verschijnen op de zitting tenzij u een tegenvordering indient.

Voordat u een kort geding wilt starten, is het sterk aan te raden om eerst contact op te nemen met uw rechtsbijstandverzekeraar. Dus ook nog vóórdat u een advocaat in de arm neemt. Mocht een kort geding tegen u of uw bedrijf worden gestart, dan is het niet aan te bevelen om zonder advocaat naar een kort geding te gaan.

Tip: Omdat u recht heeft op een vrije advocaatkeuze, vergoedt de verzekeraar de kosten van de door u gekozen advocaat, nádat u de zaak bij de verzekeraar heeft aangemeld.

De procedure

Tot slot volgt hieronder een uitleg van de kort geding procedure en de stappen die mogelijk zijn nadat een kort geding procedure is geëindigd.

Sommatie

De advocaat van de eisende partij zal de wederpartij eerst sommeren om binnen een korte termijn bijvoorbeeld het onrechtmatig handelen te staken. Mocht de wederpartij geen gehoor geven aan de sommatie, dan zal de advocaat een concept dagvaarding opstellen. Dat concept wordt, na goedkeuring van de cliënt, bij de rechtbank ingediend. Hierna wordt een datum bepaald voor de zitting, oftewel de mondelinge behandeling.

Dagvaarding & zitting

Zodra de zittingsdatum bekend is, wordt de definitieve dagvaarding door de deurwaarder betekend aan de gedaagde. Dan wordt de dagvaarding bij de rechter aangebracht.

Gaat het om een bedrag van minder dan € 25.000? Dan start u een kort geding bij de kantonrechter.

Gaat het om een bedrag van € 25.000 of meer of om een vordering van onbepaalde waarde? Dan start u een kort geding bij de civiele rechter.

Op de zitting geeft de voorzieningenrechter alle partijen de mogelijkheid om hun standpunten toe te lichten en te bepleiten. De rechter zal partijen ook zelf ondervragen.  Daarom is het belangrijk dat u zelf aanwezig bent op deze zitting.

Vonnis

Na de zitting wordt binnen enkele weken (meestal twee) vonnis gewezen. In enorme spoedgevallen kan men een kop-staartvonnis vragen. Dan ontvangt men bijvoorbeeld een dag later het oordeel van de rechtbank en volgt de motivering later. Het vonnis in deze procedure is een voorlopig oordeel. Dat betekent dat de uitspraak in principe geldt tot de rechter in een vervolgprocedure een definitief oordeel geeft. Vaak leggen partijen zich echter neer bij een uitspraak van de voorzieningenrechter.

Kosten tegenpartij betalen

De rechter kan bepalen dat de verliezende partij (een gedeelte van) de proceskosten moet betalen die de andere partij heeft gemaakt. Dat zijn bijvoorbeeld de griffierechten en de kosten van een advocaat. De rechter bepaalt de hoogte van het bedrag, de zgn. “kostenveroordeling“.

Na het vonnis

​Na het vonnis hebben de partijen 3 mogelijkheden: 1. zij leggen zich bij het vonnis neer, 2. zij starten een uitgebreide bodemprocedure of 3. zij gaan in hoger beroep. De termijn voor een kort geding hoger beroep is 4 weken.

Niet eens met een vonnis?

Er zijn verschillende mogelijkheden om een vonnis aan te vechten. Hieronder worden deze besproken.

Verzet. Als een gedaagde partij niet op de zitting is verschenen, dan kan de rechter een verstekvonnis wijzen. Een verstekvonnis houdt in dat de eis van de eisende partij is toegewezen. De gedaagde kan dan in verzet tegen dit vonnis. Dit doet hij door de oorspronkelijke eiser te dagvaarden voor dezelfde rechter. Dit moet u binnen 4 weken doen.

Hoger beroep. Bent u het niet eens met een vonnis dat tegen u is gewezen en gaat uw zaak over een bedrag van meer dan € 1.750? Dan is hoger beroep een mogelijkheid. In appèl wordt uw zaak voor een nieuwe, versnelde, behandeling aan het gerechtshof voorgelegd. Het gerechtshof zal de zaak opnieuw gaan beoordelen. Appèl dient binnen 4 weken na de eerste uitspraak te worden ingesteld. Een advocaat moet dit hoger beroep instellen.

Cassatie. Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van het gerechtshof, dan kunt u binnen 8 weken of 3 maanden (verschil kanton/civiele rechter) in cassatie. Een cassatieberoep is een verzoek aan de Hoge Raad om een eerdere uitspraak van een gerechtshof te vernietigen. Ook hiervoor heeft u een advocaat nodig.

Een procedure starten?

Wilt u een kort geding starten?

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering?

Neem contact op met onze specialist  Annemarie Govers-Schotten

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider