HuurrechtVastgoedrechtOntruiming van het gehuurde

https://www.amsteladvocaten.nl/wp-content/uploads/2018/09/brug-inner-1280x467.jpg

Huurders van woon- of bedrijfsruimte voldoen niet altijd aan hun verplichtingen uit de huurovereenkomst. Dit kan tot vervelende situaties leiden. In het meest verstrekkende geval vordert een verhuurder de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Mr. Sebastiaan Kieffer over deze ontbinding en  ontruiming.

Ontbinden van de huurovereenkomst en ontruiming

Ontruiming tijdens een lopende huurovereenkomst is niet expliciet in de wet geregeld. Voor ontruiming geldt het uitgangspunt dat een huurovereenkomst eerst wordt ontbonden. De ontbinding van een overeenkomst is geregeld in artikel 6:265 BW. In deze bepaling staat dat als een partij een overeenkomst niet nakomt, de andere partij de overeenkomst kan ontbinden.

Pas op! Verward ontbinding niet met opzegging of huurbeëindiging met wederzijds goedvinden. Alleen een rechter kan een huurovereenkomst ontbinden.

Tekortkoming in de nakoming (wanprestatie)

Om een huurovereenkomst te ontbinden, moet sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie). Een huurder kan een huurovereenkomst laten ontbinden als de verhuurder toerekenbaar tekort schiet. Denk bijvoorbeeld aan het niet verschaffen van huurgenot of het slecht onderhouden van het gehuurde door de verhuurder.

Wanprestatie door de huurder is bijvoorbeeld een huurachterstand. Een huurachterstand van 3 maanden is al voldoende om een huurovereenkomst te ontbinden. Oók het niet tijdig voldoen van de huur is een tekortkoming. Ander voorbeeld is het veroorzaken van onrechtmatige hinder. Ook drugsgerelateerde activiteiten in een huurruimte zijn natuurlijk een no-brainer.

Ingebrekestelling en verzuim

Zodra sprake is van wanprestatie kan een verhuurder een ingebrekestelling versturen. De huurder krijgt zo de (laatste) mogelijkheid om binnen een bepaalde termijn alsnog na te komen. Is de termijn verstreken, dan raakt de huurder in verzuim. Let ook op de algemene bepalingen. Daarin staan rechten en plichten die aan termijnen zijn gebonden. De overschrijding van een contractuele termijn leidt vaak ook tot verzuim.

Ontruiming op korte termijn?

Is de huurder in verzuim dan kan de verhuurder de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde vorderen. In spoedeisende gevallen duurt een ontbindingsprocedure te lang. Er dient snel te worden ontruimd. Een kort geding biedt mogelijk uitkomst.

In een kort geding kan geen ontbinding, maar wel ontruiming worden gevorderd. De rechter geeft in zijn vonnis een voorlopig oordeel over de zaak. Dat oordeel kan inhouden dat het gehuurde op korte termijn moet worden ontruimd. Hierbij verwacht de rechter dat in de volgende (bodem)procedure de huurovereenkomst wordt ontbonden vanwege wanprestatie.

Een ontbindingsprocedure volgt niet altijd na ontruiming. Partijen leggen zich vaak bij het voorlopig oordeel neer. Een kort geding kan dan ook de snelste route zijn om te ontruimen en een huurovereenkomst te beëindigen.

Ontruiming van het gehuurde, advies nodig?

Huurder en verhuurder hebben rechten en plichten op het gebied van ontruiming.  

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Gratis advocaat?

Neem contact op met onze specialist mr. Sebastiaan Kieffer

Neem contact op met Annemarie

Amstel Advocaten:

Panamalaan 112
1019 AZ Amsterdam

tel:+31 (0)20-5289030
fax:+31 (0)20-5289618

email:info@amsteladvocaten.nl