Leestijd: 6 minuten

Het komt regelmatig voor dat buren hinder en overlast van elkaar ondervinden. Zij het door geluidshinder, stankoverlast of bijvoorbeeld door de uitbouw van de buren die uw daglicht ontneemt.  Tot op zekere hoogte moeten buren elkaars gedrag tolereren. Maar wanneer gaan de buren of het naastgelegen bedrijf over de schreef? En wat kan tegen overlast en hinder van de buren worden gedaan? Mr. Annemarie Govers-Schotten over hinder in het burenrecht.

Hinder volgens de wet

In artikel 5:37 BW staat: “De eigenaar van een erf mag niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 162 van Boek 6 onrechtmatig is, aan eigenaars van andere erven hinder toebrengen zoals door het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthouden van licht of lucht of door het ontnemen van steun.

Om te bepalen of de buren te ver gaan, zal er dus sprake moeten zijn van “onrechtmatige hinder”. Onrechtmatige hinder is een vorm van een onrechtmatige daad.

Wanneer wordt hinder als onrechtmatig aangemerkt?

Hinder wordt als onrechtmatig aangemerkt als deze hinder een inbreuk op een recht oplevert, als deze in strijd is met een wettelijke plicht of als deze in strijd is met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.

De bovenstaande wettelijke norm specificeert eigenlijk niet echt wanneer hinder dusdanig ernstig is dat het ook onrechtmatig is. In een uitspraak van de Hoge Raad werd dit onlangs wel nader gespecificeerd. Of het veroorzaken van hinder onrechtmatig is, hangt volgens de Hoge Raad af van

de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder de plaatselijke omstandigheden (…).

Kortom, de rechter zal kijken naar de aard en de duur van de overlast. Bij de beoordeling van de aard van de hinder kan worden aangeknoopt bij “plaatselijke omstandigheden”. Voor geluidsoverlast gelden dan lokale, gemeentelijke verordeningen. Of misschien nog specifieker; geluidsnormen volgens een VvE-huishoudelijk reglement van het flatgebouw. Voor stankoverlast kan bijvoorbeeld worden aangeknoopt bij (Europese) richtlijnen op het gebied van geuremissie en gassenuitstoot.

Soms zijn hinderlijke omstandigheden rondom de erfgrens in de wet geregeld, zoals een ongeoorloofd raam, balkon of dakterras. Lees eventueel ons blog hierover.

Check ook het blog over wateroverlast door de buren.  In artikel 5:39 BW staat dat de eigenaar van een erf niet op een wijze, die volgens artikel 6:162 BW onrechtmatig is, hinder mag toebrengen. Dit door bijvoorbeeld kunstmatig wijziging te brengen in de loop, hoeveelheid of hoedanigheid van over zijn erf stromend water.

Wie kunnen elkaar op hinder aanspreken

Buren (eigenaars van erven) kunnen elkaar aanspreken op “onrechtmatige hinder”. Eigenaars hoeven niet elkaars directe buren te zijn. Overigens, met het begrip “eigenaars” wordt ook bedoeld de eigenaars van appartementsrechten in bijvoorbeeld grachtenpanden, appartementsgebouwen en flats.

Kunnen ook huurders een beroep doen op onrechtmatige hinder of daarop worden aangesproken? Ja dat kan. Art. 5:37 BW is van overeenkomstige toepassing op gebruikers/ niet-eigenaars zoals huurders en erfpachters. Het is voor de geplaagde huurder aan te bevelen om de huurovereenkomst te raadplegen en de verhuurder erbij te betrekken.

Hinder door de buren en de rol van de rechter in een procedure

Houdt de hinder of overlast aan? Dan kan men naar de rechter. In een procedure kan staking van de overlast met een dwangsom en een schadevergoeding worden gevorderd. Indien er haast is geboden, biedt het kort geding uitkomst.

De rechter zal in een procedure de ernst van de hinder beoordelen. In deze procedure zal hij ook de gedragingen van partijen beoordelen. Het is dan ook niet alleen van belang dat u heeft geklaagd, maar bijvoorbeeld ook dat u oplossingen heeft aangedragen én dat u dit kunt aantonen.

Als binnen een VvE sprake is van ernstige hinder, dan kan het voorkomen dat de vergadering bevoegd is om in te grijpen. Mocht een overtreding zeer ernstig zijn, dan kan een VvE zelfs besluiten tot ontzegging!

Ondervindt u hinder van de buren?

Ondervindt u hinder van uw buren?  

Heeft u al meerdere keren geklaagd en heeft dit geen effect gehad? Op het gebied van burenrecht kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering?

Neem contact op met onze specialist  Annemarie Govers-Schotten

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider