Het VvE huishoudelijk reglement

15 maart 2018
Leestijd: 5 minuten

De regelgeving van elke VvE staat standaard in de akte van splitsing. Een VvE kan verder nog aanvullende regels stellen die passen bij het gebouw en de eigenaars. In de praktijk wordt hiervoor gebruik gemaakt van een huishoudelijk reglement. VvE-specialist mr. Sarah van der Salm van Amstel Advocaten over dit reglement.

Wat is een huishoudelijk reglement?

Een VvE kan aanvullende regels stellen over bijvoorbeeld het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke openbare gedeelten en van de privégedeelten van het gebouw. Zoals een bbq-verbod op de balkons, regels voor het houden van huisdieren of normen waaraan een harde vloerbedekking moet voldoen. Het huishoudelijke reglement is een verzameling van deze huishoudelijke regels.

De akte van splitsing zal voor elke huishoudelijke regel een grondslag moeten bieden. Een huishoudelijke regel is dus een uitwerking van of een aanvulling op een bepaling uit het splitsingsreglement. Sterker, als een huishoudelijke regel in strijd is met het splitsingsreglement dan is die regel nietig. Een nietige regel wordt voor niet geschreven gehouden en geldt niet.

De totstandkoming van een huishoudelijk reglement

Nadat eigenaars het eens zijn over de inhoud van het reglement, dan kan het reglement op de vergadering worden vastgesteld. Uit de splitsingsakte volgt op welke wijze de VvE besluit tot deze vaststelling. Zo staat in het modelreglement 2017 dat de vergadering hiertoe besluit “met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin een aantal eigenaars tegenwoordig of vertegenwoordigd is, dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen“.

Afwijking van het huishoudelijk reglement 

De vergadering van een VvE kan besluiten om het huishoudelijk reglement te wijzigen. Ook is het doorgaans toegestaan om te besluiten tot ontheffing van een huishoudelijke regel ten behoeve van één eigenaar. Dit zijn vergaderbesluiten waarvoor een verzwaard quorum en meerderheid van stemmen geldt. Deze besluiten zijn dan ook nietig of vernietigbaar als niet aan de geldende vereisten is voldaan.

Tegenover wie geldt het huishoudelijk reglement?

Het huishoudelijk reglement geldt voor alle leden van de VvE die op het moment van vaststelling appartementseigenaar waren. Een toekomstige eigenaar is niet altijd automatisch gebonden. Hij behoort door de verkoper op het huishoudelijk reglement te worden gewezen. Vervolgens moet de nieuwe eigenaar het bestuur van de VvE schriftelijk bevestigen dat hij deze regelgeving zal naleven.

Huurders zijn niet automatisch gebonden aan een huishoudelijk reglement.

In 2012 bevestigde de Hoge Raad dat huurders niet automatisch zijn gebonden aan het huishoudelijk reglement. De wet bepaalt wel dat huurders altijd zijn gebonden aan de akte van splitsing. Daaruit volgt doorgaans dat een huurder een gebruikersverklaring dient te ondertekenen waarmee hij zich verbindt aan het HR. Een verplichting die overigens ook voor de verhurende eigenaar geldt. Schending van deze verplichting kan leiden tot een boete of zelfs tot ontzegging van het gebruik van het appartement. Maar mocht deze verklaring niet zijn ondertekend, dan is een huurder dus niet vanzelfsprekend gebonden aan het HR.

Handhaving

Een goede prikkel voor naleving van het huishoudelijk reglement is een boete. Het is aan te bevelen om een boeteregeling in het HR op te nemen voor eigenaars die verzuimen regels na te komen. De boeteregeling omschrijft elke overtreding waaraan de VvE een boete heeft verbonden. Deze boetes mogen niet hoger zijn dan het maximum in de splitsingsakte. Ook dient elke boete redelijk te zijn en in verhouding te staan met de ernst van de betreffende overtreding. Mocht een overtreding zeer ernstig zijn, dan kan een VvE zelfs besluiten tot ontzegging!

VvE recht advies nodig?

Heeft u last van buren die zich niet houden aan het huishoudelijk reglement, of wenst u een huishoudelijk reglement op te stellen?  

Op het gebied van het VvE-recht kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruik maken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering?

Neem contact op met onze specialist Sarah van der Salm 

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider