Huurovereenkomst opzeggen of einde aanzeggen?

juni 10, 2020by annemarie
Leestijd: 5 minuten

In het huurrecht is soms verwarring over de termen “aanzeggen” en “opzeggen”. Beiden zien op het beëindigen van een huurovereenkomst bij woonruimte. Mr. Sarah van der Salm van Amstel Advocaten legt uit.

Het verschil tussen opzeggen of aanzeggen

Voor een goed begrip wordt eerst de basisregel voor het eindigen van een huurovereenkomst genoemd.  Artikel 7:228 BW:

“1. Een huur voor bepaalde tijd aangegaan, eindigt, zonder dat daartoe een opzegging vereist is, wanneer die tijd is verstreken.”

“2. Een huur voor onbepaalde tijd aangegaan of voor onbepaalde tijd verlengd eindigt door opzegging. […].”

De wet bepaalt dus wanneer formeel moet worden opgezegd om een huurovereenkomst de beëindigen. Namelijk bij een huurovereenkomst met een onbepaalde duur. Voor opzegging gelden strenge regels.

Uit het bovenstaande volgt tegelijkertijd dat de verhuurder soms niet hoeft op te zeggen. Namelijk bij een huurovereenkomst met een bepaalde duur. Vaak moet de verhuurder dan wel de huurder schriftelijk informeren op welke dag de huur eindigt. Dat heet aanzeggen. Hiervoor gelden ook regels.

Wanneer kan men opzeggen?

Een aantal huurovereenkomsten, bijvoorbeeld die voor onbepaalde tijd, eindigt nooit door verloop van de huurtermijn of door een aanzegging. Deze dienen te worden opgezegd. Er kan worden opgezegd, als sprake is van een opzeggrond.

In de opzegbrief moet een “opzeggrond” worden benoemd en toegelicht. Een bekende opzeggrond is renovatie. Welke opzeggronden voor de verhuurder bestaan, althans die een rechter rechtvaardig acht, staan in artikel 7:274 BW.

Hoe kan men opzeggen?

Opzegging door de verhuurder wordt gekenmerkt door vele formaliteiten. Dat is aspect van de huurdersbescherming in Nederland.

Opzegging geschiedt bij aangetekende brief of deurwaardersexploot. Verder geldt de vaste 6-weken-termijn waarbinnen de huurder de mogelijkheid krijgt om met opzegging in te stemmen. Zie voor verdere informatie over opzegging van de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en opzegging van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd onze blogs.

Wanneer moet men aanzeggen?

Zoals gezegd, aanzeggen is van belang bij kort lopende huurovereenkomsten. Artikel 7:271 lid 1 BW bepaalt dat de huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte korter dan twee (2) jaar (let op binnenkort 3 jaar!), en voor onzelfstandige woonruimte  korter dan vijf (5) jaar, eindigt door verloop van de huurtermijn zoals bedoeld als in artikel 7:228 BW.

Van bovengenoemd einde is sprake mits de verhuurder de huurder over de dag waarop die huur verstrijkt schriftelijk informeert. Let op, het aanzeggen is voor de verhuurder uitsluitend toegestaan in de periode tussen 1 tot 3 maanden voorafgaand aan de einddatum van de huurovereenkomst.

Hoe kan men aanzeggen?

De aanzegging is  een mededeling  van de verhuurder aan de huurder. De aanzegging moet schriftelijk. Bijvoorbeeld per e-mail en/of per (aangetekende) post. Aangetekende post verdient altijd de voorkeur. Immers, als een aanzegging de huurder niet heeft bereikt, zal de verhuurder het nadeel daarvan ondervinden; de huurovereenkomst wordt dan verlengd voor onbepaalde tijd.

Na de aanzegging en (kort) voor de einddatum zal de huurder het gehuurde ontruimen.

Opzeggen of aanzeggen?

Vragen over het einde van een huurovereenkomst? Woonruimte of bedrijfsruimte?  

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen en gebruikmaken van het gratis spreekuur.

Rechtsbijstandverzekering?

Neem contact op met onze specialist mr. Sarah van der Salm

Neem contact op met Annemarie
Stel uw vraag
close slider